Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Lemmies skin verwerkt van
haar klanten. Indien je klant wordt van Schoonheidssalon Daniëlle, of om een andere reden
persoonsgegevens aan Lemmies skin verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je
persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om het
Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Lamyae Nasla,
Schoonheidssalon Daniëlle, Fizeaustraat 19,1097SC Amsterdam, KVK nummer: 84147849, te
bereikbaar via lemmiesskin@gmail.com of 06-40761983


2. Persoonsgegevens die zij verwerkt
Lemmies skin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten
en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die zij verwerkt: – Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum –
Adresgegevens, eventueel postadres – Telefoonnummer – E-mailadres –
Gezondheidsgegevens – Voor- en na foto’s


3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt Lemmies
skin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het contact hebben over
afspraken en de eventuele annulering daarvan – Het afhandelen van uw betaling – Verzenden
van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
om haar dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van haar
diensten en producten – Om goederen en diensten bij u af te leveren – Het monitoren van de
voortgang van de behandeling – Foto’s voor het gebruik op SocialMedia (indien gewenst
onherkenbaar)


4. Bewaartermijnen
Lemmies skin verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze
gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Lemmies skin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar Lemmiesskin@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek. Lemmies skin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons

6. Afmelding e-mail berichtgeving:
Lemmies skin gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie
over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor
deze mailing is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


7. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend
gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.


8. Delen van persoonsgegevens met derden
Lemmies skin verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld
belastingdienst).


9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lemmies skin gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lemmies skin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
Lemmiesskin@gmail.com

Chat openen
Hi beauty,

Hoe kunnen we je helpen?